English English

Samfunnsansvar i OneCo / CSR

Corporate Social Responsibility (CSR) er på norsk betegnet som næringslivets samfunnsansvar. CSR handler om på hvilken måte verdier blir skapt. For OneCo betyr det å integrere både sosiale og miljømessige hensyn i tillegg til de økonomiske, i vårt tankesett, strategi og daglige drift.

Formålet med "Samfunnsansvar i OneCo" er å internt fastsette kravene og vise vei til god forretningspraksis og personlig adferd. Målgruppen der daglig etterlevelse skjer er hos er ansatte, styremedlemmer, underleverandører, innleide og andre som opptrer på vegne av OneCo AS og dets datterselskaper.

I OneCo skal vi følge gjeldende regelverk og ha høy etisk standard på det vi foretar oss. Dette skal forankres i vår bedriftskultur slik at kunder, leverandører konkurrenter og øvrige rundt oss har tillit til oss.

"Samfunnsansvar i OneCo" skal være med å veilede og sette klare grenser for hvordan vi skal opptre på vegne av konsernet innen for følgende temaer; 

  • Etikk og forretningsskikk
  • Menneskerettigheter og arbeidsmiljø
  • Bærekraftig innkjøp
  • Miljø og ytre påvirkning
  • Innkjøp og leverandører


Jeg oppfordrer alle til å ta opp spørsmål knyttet til etiske problemstillinger. Ansatte, underleverandører eller andre som løfter frem eller varsler etiske problemstillinger skal vi sørge for blir ivaretatt på en god måte.

Hos oss skal vi være bevisste på vårt samfunnsansvar og etiske veivalg.
 

Marvin Jensen
Konsernsjef